تبلیغات
کوهنوردی -زبان انگلیسی -کامپیوتر-حسابداری محک - فرهنگ لغت کرمانجی ژتا ی

کوهنوردی -زبان انگلیسی -کامپیوتر-حسابداری محک

آب چشمه ای گواراست که راه آن صعب العبورباشد(ارشمیدس)

چهارشنبه 5 مرداد 1390

فرهنگ لغت کرمانجی ژتا ی

نویسنده: حمید بابایی سالانقوچ   

کرمانجی

فارسی

ژیکان چشمه زندگانی
ژیلوان سرافراز
ژینا زندگی
سئ سو وه پسین فردا
سئل شاش
سئللووک  
سئمئط سیمان
سئمار رودخانه
سئمیل سبیل
سئوئک سبک
سئڤ سیب
سا برای
سار سرد
سانا آسان
سانان بزرگ قبیله
ساویز خوش اخلاق
سه سگ
سه ر بئرئن  بالا رفتن
سه ر چاڤی سرچشمه
سه ر چویین بالا رفتن
سه ره ساو مواظبت
سه قئز آدامس
سه له زنبیل
سه لیچ برف
سه یسه دووک دم جنبانک
سو وه فردا
سورئک سرخک
سوژا سوزان
سوما بسیار دانا
سوول کفش
سووم غار
سویر سرخ
سیری سحر
سیس سفید
شئر شهر
شئر شیر(حیوان)
شئکئل صورت
شئلئ گل آلود شدن آب
شئمئتووک لغزنده
شئمئتین سر خوردن
شئمه آغووز
شئوار شب هنگام
شئوان چوپان
شا بوئین شاد شدن
شا بوئین شوخی کردن
شا په رووک خفاش
شامار  
شاندئن فرستادن
شانداز لوس و ننر
شه پات سیلی
شه رپ سیلی
شه لئقین شقاق
شه لپ برگ
شه وئتین سوختن
شه وات سوزش
شه ڤ شب
شه ڤ طئریچوو پریشب
شه ڤئچوو دیشب
شه ڤه ک دئنئ یک شب دیگر
شوشه نگال لاغر مردنی
شوور شمشیر
شووژئن جوال دوز
شووش چوب نازک - ترکه
شوون جا
شوڤ چوب 
شیر شیر
شینا قدرتمند
شیڤ شام
طئپ  ماچ - بوسه
طئر شاهین - باز
طئل داهین هل دادن
طئنئ خیال - رویا
طاری تاریک
طاری نه ماز گرگ ومیش صبح هنگام
طازئ لخت
طال تلخ
طاوی درخت عرعر
طاڤ خورشید
طه  تو
طه ره پاش رو به عقب
طه قئکین پاره شدن زهره یا کیسه آب
طه لئقین زائیدن سگ سانان
طه لاق طحال
طه نئ دوده
طه ندوور تنور
طه نگ تنگ
طوری انگور
طووراق ماست خشک
طویژ تیز
طیر غلیظ
طیش درز
طیطئک نوزاد
طیلاز ظریف - ترکه توصیف خانم ها
طین گرم
غئژ لیز
غئژوون لیز خوردن
فئراندئن شکستن
فئرووک هواپیما
فئریان پریدن
فئستیل یک نوع خوراکی پیاز مانند بیابانی
فئکری بوون تو فکر رفتن
فئکریان نگاه کردن
فئند حیله - کلک
فه ره گشاد - باز
فه ک دهان
قئجئغ شور و شعف
قئچ پا
قئدی قئدی قلقلک دادن
قئدیک قلقلک
قئرئک کلاغ
قئرپ کئرئن از ریشه کندن
قئرپئک آروغ
قئرش سرشاخه درختان 
قئرمئچی پژمرده
قئرمه ته دیگ
قئرنی کنه
قئزئرمه تب
قئژئلاندئن سوزاندن سطحی
قئلئر چرک
قئلئفت قابلمه
قئللئک انگشت کوچک دست و پا
قئلیال اسب
قئنجیل چروک
قئندئک کنایه از آدم کوتوله
قاتئغ ماست
قارئم قارئم  
قارشی روبرو
قازیلان یک نوع مار غیرسمی علف خوار
قاقئرچیک حنجره
قالئند کلفت
قانگ چائیدن
قاوان خوک وحشی نر
قه  واقعا
قه رئسین سرما خوردن
قه رانتوو مترسک
قه رپووز هندوانه
قه رتال عقاب
قه رس سرما
قه ره قووش نوعی پرنده شکاری
قه زه لاغ نوعی پرنده
قه س قدر
قه ط اصلا
قه فچیل شلخته
قه فس پائیز
قه لئشتئن شکافتن
قه لئشتیک شکاف
قه لئند  
قه مچ یک دسته مثلا گل که در دست جای بگیرد
قه میس پارچه سفید رنگ تترونی
قه نار جوال
قه یسان استفراغ
قو نه ر چاق
قوریفطئن مچاله کردن
قولئغ احترام گذاشتن
قوله قوله تکه تکه
قوله کئرئن تکه کردن تنه درختان
قومئری قمری
قونده پنبه
قووچاغ تندرو - سریع
قووط سر لخت
قوول کوتاه
قوولئ سمت - طرف
قیاغ علف
قیز دختر
قیژ جیغ
قیسپئک سکسکه
قیل آج - دندان درشت حیوانات
کئچ کیک
کئراس پیراهن
کئرتئک غضروف
کئریڤ دوست خانوادگی
کئزئرین جزغاله شدن
کئزئک جزغاله
کئله گ بغل
کئوی وحشی
کا کاه
کارر بزغاله
کال پیر
کال خربزه
کانی چشمه
کاوئر گوسفند شش ماهه
که جه ک موی بافته شده دختران
که چئک  دختر
که ر خر
که رئ ماچه ماده خر
که رئ نئر خر نر
که رر کر - ناشنوا
که ری گله گوسفند
که ز جگر
که زه پئشئک جگر
که ژال ابرو
که ساگی چوب مخصوص تنور که بسیار سیاه است
که سک سبز
که فته ر کبوتر
که لاندئن جوشاندن
که له روستا
که له پا رو به پائین رفتن
که له پا واژگون شدن
که له گی روستایی
که له نجار مشغول:گرفتار
که ن لبخند - خنده
که نین خندیدن
که و کبک
که ڤئر سنگ
که ڤئرین سنگی
که ڤئن روسری
که ڤچی قاشق
کوپه گ سگ نر
کوتتان کوبیدن
کوته گ ستون عمود طویله یا کاهدان
کوته ل سربالایی
کودا کجا
کورئک جوراب
کورپه نونهال
کورر جوراب
کورم کرم
کوره گ کتف 
کوفئک کپک
کوفکارئک قارچ
کولاڤ نمد
کوله همه
کوله ش پوشال
کولوه سوراخ و هوا کش زیرین تنور
کولینج نون خام و سوخته
کوم کلاه
کون سوراخ
کونجاندئن پرس کردن
کوندی مخزن گندم
کونیر غده
کوو کند
کووتی بد - زشت
کووچی توله سگ
کوور عمیق
کووره گ پارو
کووک وضع و حال
کوونه بئسقئ مه
کویر کور
گئر بزرگ
گئران سنگین
گئران گران قیمت
گئرطئن گرفتن
گئرنووگ چسپک
گئره ک گل 
گئریان گریه کردن
گئزه ک فرصت
گئشتی  همه
گئلئک بند انگشت و هر چیز دیگری
گئلئکه ببین
گا گاو نر
گاجی گوزن
گارئس نوعی علف
گان پستان حیوانات
گاوشه شاید
گه ره باید
گه ره گ آرزو
گه لئ مردم
گه لئ همه
گه نئم گندم
گه ننی گندیده
گه نه گ  
گه هووس ترش کردن
گه وئر بی رنگ- رنگ ازدست داده
گه وری گلو
گور گرگ
گورئ کچل
گورچی قلوه - کلیه
گورمئژین غرش - انقلاب - شورش
گوروم پهن
گوروون دباغی کردن
گوگه رچین نوعی پرنده
گوللئک گوساله
گوم لوپ
گوندوور آسیاب دستی
گووچئک گوش
گووطئن گفتن
گووم طویله
گووند روستا 
گویزئک قوزک پا
گیاندئن رساندن
گیژگیژ حرص خوردن
گیسئن گاو آهن
گیسک بز ماده
گیشطئن رسیدن
لئ سیل
لئخئسطئن زدن
لئوئ لبه
لئواندئن تکان دادن
لاچین نوعی پرنده
لاو پسر
له پ دست
له پئک دستکش
له په ر تخته سنگ
له چه ر بد غلق
له هه و داهین تهوع
له ڤئر له وئ اینجا و آنجا
لووچ لخت
لووشخور یک نوع پرنده آبی
لووشی گوجه سبز
لووما به خاطرهمین
لیسطئن رقصیدن
لیک آب دماغ
مئ ماده
مئد مراد
مئر مرد
مئرئشک مرغ
مئرئشک ئاوی مرغابی
مئرووز اخم
مئژ مه
مئژین مکیدن
مئسط دست
مئسط داهین با دست مالیدن
مئش مگس
مئشئ زه ر زنبور
مئشئن میش
مئشک موش
مئلان دوش
مئن من
مازی بلوط
ماژان بزرکان
ماسسی ماهی
ماکه رچین خوک وحشی ماده
مانگه گاو ماده
مایا ماندگار
ماین اسب ماده
مه ما
مه تئ عمه
مه رخ ارس
مه ره علف
مه زئن بزرگ فامیل
مه سکه کره
موخته گی همیشگی
موژئ زن عمو
موسا کو تقی نوعی پرنده 
می  میش
میری مورچه
میز شاش
میژی مغز
میطئن مکیدن
مینا مثل - مانند
میوان مهمان
نئپئک جوانه
نئر نر
نئری بز نر
نئکا حالا
نار انار
ناروان خشتگ
ناری ناهار
ناس کئرئن شناختن
ناسه هویت - شناخت
نانئ ئه تئسی نون خالی
ناوئک ناف
ناڤ اسم
ناڤ  میان
نه خاش بیمار
نه داهین ندادن
نه سار سمت سایه خوردرکوه
نه سه ره مدار گردشی آب
نه گه ر نباید
نه نئ گئر مادر بزرگ
نه ورووژ نوروز
نوژئن غنچه
نووسئکاندئن چسپاندن
نووسه ک چسپک
نووگئن گاو ماده یکساله
نین نان
نینئک ناخن
هئت ران
هئجا ارزش
هئجاندئن حرکت دادن گهواره ای شکل - تکان دادن
هئرئژین خرد شدن استخوان
هئراندئن آرد کردن
هئرمی گلابی
هئستئر اشک
هئشئنی سبزه
هئشک خشک
هئک تخم
هئکئ مئرئشک تخم مرغ
هئل فئرین بالا پریدن
هئل کئشیان بالا رفتن
هئلئک گهواره
هئلانین برداشتن
هئلین لانه - آشیانه
هئندئک یک خورده
هئنگا آن موقع
هئویسین یاد گرفتن
هئیدی آرام
هئیدیکا به آرامی
هئیلا نوعی پرنده کوچکترشبیه باز 
هاطئن آمدن
هانین آوردن
هه دوور آرزو
هه رد زمین
هه ری پشم
هه ژار فقیر - بی چیز
هه سئن آهن
هه ستی استخوان
هه سیان به هوش آمدن
هه سیان بیدار شدن
هه لئز یک نوع قارچ کوتاه قد
هه لا هنوز
هه لات بالا آمدن
هه لبئست  
هه میز آغوش
هه نگ آهنگ
هه نه ک کمی
هه نی پیشانی
هه نیشک آرنج
هه نیشک زانو
هه وئر بخار
هه وال دوست - رفیق
هه واله رو به بالا رفتن
هه وان کانیک نوعی تیر و کمان
هه ورا  همراه
هه ورا بوون با هم بودن
هه وی هوو
هه ویر خمیر
هولئستیان بلند شدن
هووپ هووپ دارکوب - هدهد - شانه به سر
هوور اندک - ریز
هوور معده - سیرابی
هوورئک  خیلی ریز
هووشتووک کم حواس
هیمئن ارام - موقر
هین هنوز
هینئک خنک
هیو ماه
هیوا امید
هیوه روین مهتابی
وئ آنجا
وئخئسطئن روشن کردن
وئژئن گفتن
وه بئروسکین برق زدن
وه ج قیافه
وه خه بنوش
وه رئس طناب
وه رخئسطئن بیرون آوردن
وه رگه راندئن برگرداندن
وه ره شاندئن باز کردن کوک لباس
وه زاندئن دواندن
وه زین دویدن
وه طال توخالی
وه قه س آن قدر
وه قه سا این قدر
وه هه ڤ گیاندئن به هم رساندن
وه وی ته را به این شکل
وه ینه بیار
وی او
ویا این
ویشارطئن قایم کردن
ڤئرا اینجا
ڤه کئرئن باز کردن
ڤه گه راندئن باز گرداندن
ڤه ندابوون گم شدن
یاراتوو پراکنده
یارمه گندم خورد شده
یاکیک ترازو
یامان بی درمان
یان به بغل
یه چه ران مرتع
یورقه یورتمه

نظرات() 
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 09:01 ب.ظ

You've made your point pretty effectively..
cialis generico in farmacia only now cialis 20 mg we use it cialis online store buy cialis sample pack safe dosage for cialis click now buy cialis brand cialis professional from usa cialis 5mg billiger cialis reviews cialis 5mg billiger
http://misteato.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:49 ق.ظ

Whoa loads of awesome data.
preis cialis 20mg schweiz cialis generisches kanada cialis uk next day cialis 20mg preis cf cialis online cialis 20mg preis cf buy cialis il cialis quanto costa warnings for cialis generic cialis levitra
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 01:10 ب.ظ

With thanks! Good information.
cialis 20 mg cut in half opinioni cialis generico cost of cialis per pill where to buy cialis in ontario canadian discount cialis non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg uk interactions for cialis cialis online nederland cialis dose 30mg
http://moistalag.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:19 ب.ظ

Thank you, Plenty of postings!

purchase once a day cialis cialis online nederland cialis from canada cialis for sale south africa 40 mg cialis what if i take viagra or cialis price cialis per pill cialis online deutschland cialis e hiv acheter du cialis a geneve
http://knowexin.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:36 ق.ظ

You have made the point.
low cost cialis 20mg side effects of cialis cialis lilly tadalafi what is cialis cost of cialis per pill prezzo cialis a buon mercato cialis professional yohimbe cialis generic availability cialis baratos compran uk cialis efficacit
http://climpolfie.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:16 ب.ظ

Wow tons of fantastic information!
cost of cialis per pill cialis ahumada click now cialis from canada cialis canada on line cialis farmacias guadalajara generic cialis with dapoxetine buy generic cialis how much does a cialis cost cialis prezzo di mercato if a woman takes a mans cialis
order cialis online canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:22 ب.ظ

Very good material, With thanks.
acquistare cialis internet tadalafil generic buy brand cialis cheap buying cialis overnight cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online nz bulk cialis achat cialis en europe cialis name brand cheap estudios de cialis genricos
cialis soft tabs
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:10 ق.ظ

Perfectly voiced without a doubt! !
non 5 mg cialis generici side effects of cialis cialis rckenschmerzen cialis 20 mg cut in half cialis patent expiration cialis 20 mg best price cialis uk next day cialis cipla best buy no prescription cialis cheap order cialis from india
http://chlorcorranch.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:35 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
we like it cialis price cialis for sale try it no rx cialis cialis super acti non 5 mg cialis generici where to buy cialis in ontario rx cialis para comprar cialis mit grapefruitsaft cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg cut in half
Buy generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:07 ق.ظ

With thanks. Ample tips.

brand cialis nl cialis authentique suisse if a woman takes a mans cialis side effects for cialis generic cialis 20mg tablets estudios de cialis genricos rezeptfrei cialis apotheke 200 cialis coupon recommended site cialis kanada online prescriptions cialis
http://bilpabit.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:37 ب.ظ

Regards, I value it.
cialis purchasing if a woman takes a mans cialis precios de cialis generico cialis billig cialis tablets dosagem ideal cialis how does cialis work prix cialis once a da cialis taglich calis
Cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 04:12 ق.ظ

Good information. Cheers!
order a sample of cialis cialis canada cialis ahumada cialis side effects dangers cialis pills in singapore fast cialis online acheter cialis kamagra cialis prices in england cialis preise schweiz viagra vs cialis
buy cialis daily use
جمعه 24 خرداد 1398 02:10 ب.ظ

Fantastic tips. With thanks!
we recommend cheapest cialis comprar cialis navarr cialis preise schweiz ou trouver cialis sur le net tarif cialis france how does cialis work cialis dosage 40 mg cialis what if i take cialis para que sirve cialis online nederland
http://credasun.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:44 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous data.

venta cialis en espaa cialis online holland cialis daily price cialis best prix de cialis cialis prices in england acquisto online cialis cialis for daily use generic cialis in vietnam cialis for daily use
how do cialis pills work
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:17 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of facts!

cialis 5 mg cialis sicuro in linea cialis en mexico precio wow cialis 20 achat cialis en europe generic cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost cialis 20 mg best price low dose cialis blood pressure cialis 5 mg funziona
http://ecgeni.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:10 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
generic cialis at the pharmacy buy cialis uk no prescription buy cheap cialis in uk buying cialis overnight cialis flussig click now buy cialis brand buy brand cialis cheap cialis for sale in europa best generic drugs cialis cialis patentablauf in deutschland
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:53 ب.ظ

Beneficial facts. Regards.
american pharmacy cialis order cialis from india price cialis wal mart pharmacy cialis 5 effetti collaterali cialis online holland walgreens price for cialis buy cialis online cheapest best generic drugs cialis order cialis from india cialis wir preise
viagra alternative drugs
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:45 ب.ظ

Highly descriptive post, I loved that bit. Will there be a part 2?
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:03 ب.ظ

With thanks, Lots of write ups.

cialis dosage recommendations viagra cialis levitra cialis for bph il cialis quanto costa price cialis wal mart pharmacy cialis super acti pastillas cialis y alcoho canadian cialis tadalafil 10 mg cialis qualitat
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:37 ق.ظ

Terrific knowledge. Thanks a lot!
cialis kaufen bankberweisung warnings for cialis cialis generisches kanada click here to buy cialis cialis generico in farmacia cialis 20 mg cut in half non 5 mg cialis generici cilas generic cialis in vietnam generico cialis mexico
http://www.caldanainternational.com/cittadella
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 09:53 ب.ظ
ブランドコピー代引き,ルイヴィトン スーパーコピー 代引き激安販売店!
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 01:10 ق.ظ

You said it adequately..
buy viagra online usa canada vagra canadian rx world pharmacy trusted pharmacy canada canadian pharmacy cialis canadian online pharmacies legal drugstore online shopping online pharmacies of canada top rated canadian pharmacies online canadian government approved pharmacies
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 08:29 ق.ظ

You revealed that superbly.
cialis usa cost sialis il cialis quanto costa comprar cialis 10 espa241a i recommend cialis generico interactions for cialis cialis generico online buy cheap cialis in uk cialis in sconto generic cialis review uk
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:21 ب.ظ

Whoa many of awesome material.
low cost cialis 20mg cialis generico in farmacia when can i take another cialis cialis ahumada cialis 5 mg effetti collateral cialis generic when will generic cialis be available cialis cost cialis efficacit buying brand cialis online
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:14 ب.ظ

You actually mentioned it effectively!
cialis farmacias guadalajara buying brand cialis online cialis sans ordonnance buying brand cialis online cialis vs viagra cialis ahumada cialis arginine interactio recommended site cialis kanada we like it cialis soft gel only best offers cialis use
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:29 ق.ظ

Wow all kinds of useful information!
prix cialis once a da i recommend cialis generico cialis daily dose generic american pharmacy cialis are there generic cialis cialis 20 mg cut in half click here take cialis generic cialis pill online achat cialis en itali female cialis no prescription
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Fantastic postings. Appreciate it.
generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil cialis efficacit achat cialis en suisse safe dosage for cialis buying cialis overnight cost of cialis per pill viagra cialis levitra we choice cialis pfizer india does cialis cause gout
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 06:02 ق.ظ

This is nicely expressed! !
estudios de cialis genricos cialis 100 mg 30 tablet order cialis from india wow cialis 20 cialis bula estudios de cialis genricos when will generic cialis be available cialis dosage amounts cialis daily click here to buy cialis
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Cheers, A good amount of knowledge!

cialis pas cher paris cialis generico lilly generic cialis pill online cialis 50 mg soft tab canadian discount cialis click here to buy cialis cialis taglich side effects of cialis order cialis from india only best offers 100mg cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Kudos! Good stuff.
chinese cialis 50 mg cialis australian price cialis 5mg billiger cialis in sconto online cialis side effects for cialis cialis qualitat cialis sans ordonnance look here cialis cheap canada tesco price cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :