تبلیغات
کوهنوردی -زبان انگلیسی -کامپیوتر-حسابداری محک - فرهنگ لغت کرمانجی ژتا ی

کوهنوردی -زبان انگلیسی -کامپیوتر-حسابداری محک

آب چشمه ای گواراست که راه آن صعب العبورباشد(ارشمیدس)

چهارشنبه 5 مرداد 1390

فرهنگ لغت کرمانجی ژتا ی

نویسنده: حمید بابایی سالانقوچ   

کرمانجی

فارسی

ژیکان چشمه زندگانی
ژیلوان سرافراز
ژینا زندگی
سئ سو وه پسین فردا
سئل شاش
سئللووک  
سئمئط سیمان
سئمار رودخانه
سئمیل سبیل
سئوئک سبک
سئڤ سیب
سا برای
سار سرد
سانا آسان
سانان بزرگ قبیله
ساویز خوش اخلاق
سه سگ
سه ر بئرئن  بالا رفتن
سه ر چاڤی سرچشمه
سه ر چویین بالا رفتن
سه ره ساو مواظبت
سه قئز آدامس
سه له زنبیل
سه لیچ برف
سه یسه دووک دم جنبانک
سو وه فردا
سورئک سرخک
سوژا سوزان
سوما بسیار دانا
سوول کفش
سووم غار
سویر سرخ
سیری سحر
سیس سفید
شئر شهر
شئر شیر(حیوان)
شئکئل صورت
شئلئ گل آلود شدن آب
شئمئتووک لغزنده
شئمئتین سر خوردن
شئمه آغووز
شئوار شب هنگام
شئوان چوپان
شا بوئین شاد شدن
شا بوئین شوخی کردن
شا په رووک خفاش
شامار  
شاندئن فرستادن
شانداز لوس و ننر
شه پات سیلی
شه رپ سیلی
شه لئقین شقاق
شه لپ برگ
شه وئتین سوختن
شه وات سوزش
شه ڤ شب
شه ڤ طئریچوو پریشب
شه ڤئچوو دیشب
شه ڤه ک دئنئ یک شب دیگر
شوشه نگال لاغر مردنی
شوور شمشیر
شووژئن جوال دوز
شووش چوب نازک - ترکه
شوون جا
شوڤ چوب 
شیر شیر
شینا قدرتمند
شیڤ شام
طئپ  ماچ - بوسه
طئر شاهین - باز
طئل داهین هل دادن
طئنئ خیال - رویا
طاری تاریک
طاری نه ماز گرگ ومیش صبح هنگام
طازئ لخت
طال تلخ
طاوی درخت عرعر
طاڤ خورشید
طه  تو
طه ره پاش رو به عقب
طه قئکین پاره شدن زهره یا کیسه آب
طه لئقین زائیدن سگ سانان
طه لاق طحال
طه نئ دوده
طه ندوور تنور
طه نگ تنگ
طوری انگور
طووراق ماست خشک
طویژ تیز
طیر غلیظ
طیش درز
طیطئک نوزاد
طیلاز ظریف - ترکه توصیف خانم ها
طین گرم
غئژ لیز
غئژوون لیز خوردن
فئراندئن شکستن
فئرووک هواپیما
فئریان پریدن
فئستیل یک نوع خوراکی پیاز مانند بیابانی
فئکری بوون تو فکر رفتن
فئکریان نگاه کردن
فئند حیله - کلک
فه ره گشاد - باز
فه ک دهان
قئجئغ شور و شعف
قئچ پا
قئدی قئدی قلقلک دادن
قئدیک قلقلک
قئرئک کلاغ
قئرپ کئرئن از ریشه کندن
قئرپئک آروغ
قئرش سرشاخه درختان 
قئرمئچی پژمرده
قئرمه ته دیگ
قئرنی کنه
قئزئرمه تب
قئژئلاندئن سوزاندن سطحی
قئلئر چرک
قئلئفت قابلمه
قئللئک انگشت کوچک دست و پا
قئلیال اسب
قئنجیل چروک
قئندئک کنایه از آدم کوتوله
قاتئغ ماست
قارئم قارئم  
قارشی روبرو
قازیلان یک نوع مار غیرسمی علف خوار
قاقئرچیک حنجره
قالئند کلفت
قانگ چائیدن
قاوان خوک وحشی نر
قه  واقعا
قه رئسین سرما خوردن
قه رانتوو مترسک
قه رپووز هندوانه
قه رتال عقاب
قه رس سرما
قه ره قووش نوعی پرنده شکاری
قه زه لاغ نوعی پرنده
قه س قدر
قه ط اصلا
قه فچیل شلخته
قه فس پائیز
قه لئشتئن شکافتن
قه لئشتیک شکاف
قه لئند  
قه مچ یک دسته مثلا گل که در دست جای بگیرد
قه میس پارچه سفید رنگ تترونی
قه نار جوال
قه یسان استفراغ
قو نه ر چاق
قوریفطئن مچاله کردن
قولئغ احترام گذاشتن
قوله قوله تکه تکه
قوله کئرئن تکه کردن تنه درختان
قومئری قمری
قونده پنبه
قووچاغ تندرو - سریع
قووط سر لخت
قوول کوتاه
قوولئ سمت - طرف
قیاغ علف
قیز دختر
قیژ جیغ
قیسپئک سکسکه
قیل آج - دندان درشت حیوانات
کئچ کیک
کئراس پیراهن
کئرتئک غضروف
کئریڤ دوست خانوادگی
کئزئرین جزغاله شدن
کئزئک جزغاله
کئله گ بغل
کئوی وحشی
کا کاه
کارر بزغاله
کال پیر
کال خربزه
کانی چشمه
کاوئر گوسفند شش ماهه
که جه ک موی بافته شده دختران
که چئک  دختر
که ر خر
که رئ ماچه ماده خر
که رئ نئر خر نر
که رر کر - ناشنوا
که ری گله گوسفند
که ز جگر
که زه پئشئک جگر
که ژال ابرو
که ساگی چوب مخصوص تنور که بسیار سیاه است
که سک سبز
که فته ر کبوتر
که لاندئن جوشاندن
که له روستا
که له پا رو به پائین رفتن
که له پا واژگون شدن
که له گی روستایی
که له نجار مشغول:گرفتار
که ن لبخند - خنده
که نین خندیدن
که و کبک
که ڤئر سنگ
که ڤئرین سنگی
که ڤئن روسری
که ڤچی قاشق
کوپه گ سگ نر
کوتتان کوبیدن
کوته گ ستون عمود طویله یا کاهدان
کوته ل سربالایی
کودا کجا
کورئک جوراب
کورپه نونهال
کورر جوراب
کورم کرم
کوره گ کتف 
کوفئک کپک
کوفکارئک قارچ
کولاڤ نمد
کوله همه
کوله ش پوشال
کولوه سوراخ و هوا کش زیرین تنور
کولینج نون خام و سوخته
کوم کلاه
کون سوراخ
کونجاندئن پرس کردن
کوندی مخزن گندم
کونیر غده
کوو کند
کووتی بد - زشت
کووچی توله سگ
کوور عمیق
کووره گ پارو
کووک وضع و حال
کوونه بئسقئ مه
کویر کور
گئر بزرگ
گئران سنگین
گئران گران قیمت
گئرطئن گرفتن
گئرنووگ چسپک
گئره ک گل 
گئریان گریه کردن
گئزه ک فرصت
گئشتی  همه
گئلئک بند انگشت و هر چیز دیگری
گئلئکه ببین
گا گاو نر
گاجی گوزن
گارئس نوعی علف
گان پستان حیوانات
گاوشه شاید
گه ره باید
گه ره گ آرزو
گه لئ مردم
گه لئ همه
گه نئم گندم
گه ننی گندیده
گه نه گ  
گه هووس ترش کردن
گه وئر بی رنگ- رنگ ازدست داده
گه وری گلو
گور گرگ
گورئ کچل
گورچی قلوه - کلیه
گورمئژین غرش - انقلاب - شورش
گوروم پهن
گوروون دباغی کردن
گوگه رچین نوعی پرنده
گوللئک گوساله
گوم لوپ
گوندوور آسیاب دستی
گووچئک گوش
گووطئن گفتن
گووم طویله
گووند روستا 
گویزئک قوزک پا
گیاندئن رساندن
گیژگیژ حرص خوردن
گیسئن گاو آهن
گیسک بز ماده
گیشطئن رسیدن
لئ سیل
لئخئسطئن زدن
لئوئ لبه
لئواندئن تکان دادن
لاچین نوعی پرنده
لاو پسر
له پ دست
له پئک دستکش
له په ر تخته سنگ
له چه ر بد غلق
له هه و داهین تهوع
له ڤئر له وئ اینجا و آنجا
لووچ لخت
لووشخور یک نوع پرنده آبی
لووشی گوجه سبز
لووما به خاطرهمین
لیسطئن رقصیدن
لیک آب دماغ
مئ ماده
مئد مراد
مئر مرد
مئرئشک مرغ
مئرئشک ئاوی مرغابی
مئرووز اخم
مئژ مه
مئژین مکیدن
مئسط دست
مئسط داهین با دست مالیدن
مئش مگس
مئشئ زه ر زنبور
مئشئن میش
مئشک موش
مئلان دوش
مئن من
مازی بلوط
ماژان بزرکان
ماسسی ماهی
ماکه رچین خوک وحشی ماده
مانگه گاو ماده
مایا ماندگار
ماین اسب ماده
مه ما
مه تئ عمه
مه رخ ارس
مه ره علف
مه زئن بزرگ فامیل
مه سکه کره
موخته گی همیشگی
موژئ زن عمو
موسا کو تقی نوعی پرنده 
می  میش
میری مورچه
میز شاش
میژی مغز
میطئن مکیدن
مینا مثل - مانند
میوان مهمان
نئپئک جوانه
نئر نر
نئری بز نر
نئکا حالا
نار انار
ناروان خشتگ
ناری ناهار
ناس کئرئن شناختن
ناسه هویت - شناخت
نانئ ئه تئسی نون خالی
ناوئک ناف
ناڤ اسم
ناڤ  میان
نه خاش بیمار
نه داهین ندادن
نه سار سمت سایه خوردرکوه
نه سه ره مدار گردشی آب
نه گه ر نباید
نه نئ گئر مادر بزرگ
نه ورووژ نوروز
نوژئن غنچه
نووسئکاندئن چسپاندن
نووسه ک چسپک
نووگئن گاو ماده یکساله
نین نان
نینئک ناخن
هئت ران
هئجا ارزش
هئجاندئن حرکت دادن گهواره ای شکل - تکان دادن
هئرئژین خرد شدن استخوان
هئراندئن آرد کردن
هئرمی گلابی
هئستئر اشک
هئشئنی سبزه
هئشک خشک
هئک تخم
هئکئ مئرئشک تخم مرغ
هئل فئرین بالا پریدن
هئل کئشیان بالا رفتن
هئلئک گهواره
هئلانین برداشتن
هئلین لانه - آشیانه
هئندئک یک خورده
هئنگا آن موقع
هئویسین یاد گرفتن
هئیدی آرام
هئیدیکا به آرامی
هئیلا نوعی پرنده کوچکترشبیه باز 
هاطئن آمدن
هانین آوردن
هه دوور آرزو
هه رد زمین
هه ری پشم
هه ژار فقیر - بی چیز
هه سئن آهن
هه ستی استخوان
هه سیان به هوش آمدن
هه سیان بیدار شدن
هه لئز یک نوع قارچ کوتاه قد
هه لا هنوز
هه لات بالا آمدن
هه لبئست  
هه میز آغوش
هه نگ آهنگ
هه نه ک کمی
هه نی پیشانی
هه نیشک آرنج
هه نیشک زانو
هه وئر بخار
هه وال دوست - رفیق
هه واله رو به بالا رفتن
هه وان کانیک نوعی تیر و کمان
هه ورا  همراه
هه ورا بوون با هم بودن
هه وی هوو
هه ویر خمیر
هولئستیان بلند شدن
هووپ هووپ دارکوب - هدهد - شانه به سر
هوور اندک - ریز
هوور معده - سیرابی
هوورئک  خیلی ریز
هووشتووک کم حواس
هیمئن ارام - موقر
هین هنوز
هینئک خنک
هیو ماه
هیوا امید
هیوه روین مهتابی
وئ آنجا
وئخئسطئن روشن کردن
وئژئن گفتن
وه بئروسکین برق زدن
وه ج قیافه
وه خه بنوش
وه رئس طناب
وه رخئسطئن بیرون آوردن
وه رگه راندئن برگرداندن
وه ره شاندئن باز کردن کوک لباس
وه زاندئن دواندن
وه زین دویدن
وه طال توخالی
وه قه س آن قدر
وه قه سا این قدر
وه هه ڤ گیاندئن به هم رساندن
وه وی ته را به این شکل
وه ینه بیار
وی او
ویا این
ویشارطئن قایم کردن
ڤئرا اینجا
ڤه کئرئن باز کردن
ڤه گه راندئن باز گرداندن
ڤه ندابوون گم شدن
یاراتوو پراکنده
یارمه گندم خورد شده
یاکیک ترازو
یامان بی درمان
یان به بغل
یه چه ران مرتع
یورقه یورتمه

نظرات() 
cialisbuys.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:17 ب.ظ

Terrific write ups. With thanks!
canadian discount cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis tadalafil cialis venta a domicilio we use it cialis online store cialis side effects cialis venta a domicilio cialis 20mg preis cf price cialis best cialis 5 mg effetti collateral
canadian pharmacy world
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:22 ق.ظ

Lovely content, Thanks.
drugs for sale canadian pharmaceuticals for usa sales trust pharmacy canada pharmacy canada reviews canada drugs online canadian pharmaceuticals for usa sales buy viagrow northwest pharmacies canada drug pharmacy canada
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:57 ق.ظ

With thanks, Loads of tips.

buy viagra online forum buy viagra low cost viagra online canadian pharmacy how do you buy viagra buy prescription viagra online can you purchase viagra online where to buy viagra from buy viagra tablets can i buy viagra online buy viagra cheap online
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:11 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
canadian discount cialis cialis 5 mg funziona only best offers 100mg cialis only best offers cialis use cialis cuantos mg hay interactions for cialis cialis side effects generic cialis pro cialis 20 mg effectiveness comprar cialis navarr
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:46 ب.ظ

Kudos! Terrific information.
buy generic cialis cialis super acti cialis side effects dangers tadalafil 20mg cialis for bph cialis 20 mg best price 5 mg cialis coupon printable cialis e hiv cialis price thailand free generic cialis
is it illegal to buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:30 ق.ظ

You have made your stand very nicely!.
where can i buy generic viagra online safely buy viagra low cost where can i buy generic viagra online generic viagra pharmacy cheap viagra uk online buy brand viagra viagra alternative is it legal to buy viagra online can u buy viagra online how to buy viagra safely online
Cialis canada
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:09 ب.ظ

Cheers! Great information!
cialis for sale south africa cialis vs viagra cialis daily dose generic sialis sialis tadalafil cialis rckenschmerzen free cialis side effects of cialis cialis kaufen bankberweisung
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:47 ق.ظ

Awesome stuff, Thanks a lot!
canadian discount cialis cialis pas cher paris generic cialis review uk wow look it cialis mexico cialis generique 5 mg buying cialis overnight comprar cialis navarr estudios de cialis genricos only now cialis for sale in us sublingual cialis online
Cialis pills
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:24 ق.ظ

Great information. Regards.
cialis farmacias guadalajara ou acheter du cialis pas cher cialis 20 mg best price generic cialis 20mg tablets cialis para que sirve cialis 5 mg funziona brand cialis nl cialis bula tesco price cialis look here cialis cheap canada
Viagra lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:16 ب.ظ

Fine stuff. Thanks.
buy cheap generic viagra viagra cheap levitra buy real viagra online buying viagra from canada where can i buy viagra without prescription blue pills cheap generic sildenafil viagra online usa buy viagra uk cheap order pharmacy online
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:58 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
india cialis 100mg cost click here to buy cialis buy cialis online nz we recommend cialis info cialis cuantos mg hay low dose cialis blood pressure purchasing cialis on the internet tadalafil tablets how to buy cialis online usa comprar cialis 10 espa241a
foot problems
شنبه 18 شهریور 1396 07:51 ب.ظ
If you would like to get a great deal from this piece of writing then you
have to apply these strategies to your won weblog.
foot complaints
شنبه 18 شهریور 1396 04:35 ق.ظ
If you are going for finest contents like I do, only pay a quick
visit this website all the time for the reason that it gives feature contents, thanks
foot pain identifier
شنبه 17 تیر 1396 05:33 ق.ظ
Hi my loved one! I want to say that this post is amazing, great written and come with approximately all vital
infos. I would like to peer extra posts like this.
foot pain identifier
شنبه 17 تیر 1396 05:29 ق.ظ
Hi my loved one! I want to say that this post is amazing, great written and come with approximately all vital
infos. I would like to peer extra posts like this.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 05:55 ق.ظ
Definitely believe that which you stated. Your favorite
justification seemed to be at the internet the easiest factor to keep in mind of.
I say to you, I certainly get annoyed whilst other people consider
issues that they just do not know about. You controlled to
hit the nail upon the highest as well as outlined out the
whole thing without having side effect , people can take a signal.
Will probably be back to get more. Thank you
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 04:30 ب.ظ
I do trust all of the ideas you've introduced in your post.
They're really convincing and will certainly work. Nonetheless,
the posts are too short for newbies. May just you please lengthen them a
bit from next time? Thank you for the post.
BHW
چهارشنبه 16 فروردین 1396 01:27 ب.ظ
I simply could not leave your web site before suggesting
that I really loved the usual info a person supply on your visitors?
Is going to be again incessantly to inspect new
posts
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :