تبلیغات
کوهنوردی -زبان انگلیسی -کامپیوتر-حسابداری محک - فرهنگ لغات کرمانجی الف تا ر

کوهنوردی -زبان انگلیسی -کامپیوتر-حسابداری محک

آب چشمه ای گواراست که راه آن صعب العبورباشد(ارشمیدس)

چهارشنبه 5 مرداد 1390

فرهنگ لغات کرمانجی الف تا ر

نویسنده: حمید بابایی سالانقوچ   

فارسیکرمانجیابرئه وئ

 

فارسیکرمانجیابرئه وئر

فارسی کرمانجی
ابر ئه وئر
ابرو بئری
ابرو که ژال
اجازه دادن ئلئشطن
احترام گذاشتن قولئغ
اخگر:ورزیده تئرراف
اخم مئرووز
ارام - موقر هیمئن
ارباب به یار
ارزش هئجا
ارس مه رخ
از ژه
از بنیان چیدن رووط
از ریشه کندن قئرپ کئرئن
از هم پاشیدن پئژئقین
اسب قئلیال
اسب ماده ماین
اسپند ئوورزه لئک
استخوان هه ستی
استفراغ قه یسان
اسم ناڤ
اشک هئستئر
اصلا قه ط
اطرافمان دوورئ مه
الک بیژئنگ
النگو بازئن
امحاء و احشاء رئوی ریجئک
امروز ئیروو
امشب ئیشه ڤ
امید هیوا
انار نار
انداختن ئاوئطئن
اندک - ریز هوور
انگشت بیچئک
انگشت کوچک دست و پا قئللئک
انگور طوری
او وی
ایستادن پابوون
این ویا
این قدر وه قه سا
اینجا ڤئرا
اینجا و آنجا له ڤئر له وئ
آب ئاڤ
آب دماغ لیک
آب دهان خازی
آبشار ئاوشه ر
آبی ئاوی
آتش ئار
آتش ئاگئر
آتشین ئاگیرین
آج - دندان درشت حیوانات قیل
آدامس به نیشط
آدامس سه قئز
آراسته رازاوه
آرام هئیدی
آرایش کردن - مرتب کردن خه مئلاندئن
آرد کردن هئراندئن
آرزو آوات
آرزو گه ره گ
آرزو هه دوور
آرنج هه نیشک
آرواره زه وه ق
آروغ قئرپئک
آسان سانا
آسوده خاطر دئلینا
آسیاب ئاش
آسیاب دستی گوندوور
آغوش هه میز
آغووز شئمه
آمدن هاطئن
آن قدر وه قه س
آن موقع هئنگا
آنجا وئ
آه و افسوس جئگی جئگی
آهن هه سئن
آهنگ هه نگ
آهو جئران
آوردن هانین
با په
با دست مالیدن مئسط داهین
با هم بودن هه ورا بوون
باجناق باجئ
باختن بایدان
باد کردن با کئرئن
بار- دفعه جار
باز کردن ڤه کئرئن
باز کردن کوک لباس وه ره شاندئن
باز گرداندن ڤه گه راندئن
بازو باسک
بالا ژور
بالا آمدن هه لات
بالا آمدن خورشید روژ هه لات
بالا پریدن هئل فئرین
بالا رفتن سه ر بئرئن 
بالا رفتن سه ر چویین
بالا رفتن هئل کئشیان
باید گه ره
ببر به وئر
ببر(امر به بردن) بوو وه
ببین بئفکئر
ببین گئلئکه
ببیند بئوینه
بته تووم
بچه خئزان
بچه زاورووک
بخار هه وئر
بخور بوخه
بد - زشت کووتی
بد غلق له چه ر
برادر بئرا 
برادر بئرانگ
برادر خوانده بئراکه
برای سا
برداشتن هئلانین
بردن بئرئن
برف سه لیچ
برق زدن وه بئروسکین
برگ به لک
برگ شه لپ
برگرداندن وه رگه راندئن
بره به رخ
بره دوساله بزاشطیر
بریدن بئررین
بریز بئرئژ
بز بئزئن
بز ماده گیسک
بز نر خئرت
بز نر نئری
بزرکان ماژان
بزرگ گئر
بزرگ فامیل مه زئن
بزرگ قبیله سانان
بزغاله کارر
بسیار دانا سوما
بشقاب ده وری
بشکن چئرپئک
بعد از آن ژه دوورا
بغل کئله گ
بگذار داینه
بگو بئ
بگو بئوئژ 
بلعیدن - قورت دادن داقولطاندئن
بلند شدن هولئستیان
بلند شدن از زمین رابوون
بلوط مازی
بند انگشت و هر چیز دیگری گئلئک
بند شلوار دووخئن
بند لباس رئجه
بنوش وه خه
به این شکل وه وی ته را
به آرامی هئیدیکا
به بغل یان
به خاطرهمین لووما
به هم رساندن وه هه ڤ گیاندئن
به هوش آمدن هه سیان
بو بین
بی درمان یامان
بی رنگ- رنگ ازدست داده گه وئر
بیابان په سار
بیار وه ینه
بیدار شدن هه سیان
بیرون ده ر
بیرون آوردن وه رخئسطئن
بیمار نه خاش
بین ئارئ
بیوه بی
پا قئچ
پائیز قه فس
پائین ژئر
پائین آمدن داکئشیان
پائین آمدن داکه تئن
پارچه سفید رنگ تترونی قه میس
پارچه کهنه پئرطئ
پارسال پارئ
پاره شدن زهره یا کیسه آب طه قئکین
پاره کردن دئراندئن
پارو کووره گ
پاشنه پا پانی
پختن پاطئن
پدر باڤ 
پدر باڤکا 
پدر به بوو
پدر بزرگ باپیر
پدر بزرگ باڤپیر
پدر بزرگ باڤکال
پدر زن - پدر شوهر خه زوور
پدرخوانده بامارئ
پر - لبریز تئژئ
پر کنده په ره پووت
پراکنده یاراتوو
پرت کردن توول کئرئن
پرس کردن کونجاندئن
پرسیدن پئرسین
پروانه پئرپئریک
پریدن بازداهین
پریدن فئریان
پریروز پئرئ
پریشان په ت
پریشب شه ڤ طئریچوو
پژمرده پئرمووژ
پژمرده قئرمئچی
پس فردا دو سو وه
پستان حیوانات گان
پستان زن به ر
پسر لاو
پسر خاله پئس مام
پسین فردا سئ سو وه
پشت پاش
پشت سر - دنبال دوو
پشتوانه ده یاق
پشم هه ری
پل پئری
پلنگ پئلئنگ
پله په له پان
پنبه قونده
پنجره ئاغئشقه 
پنجره ده رچه
پهن پان
پهن گوروم
پهن حیوانی خشک شده ته زه ک
پهن کردن پان کئرئن
پهنا  پاناطئ
پودر کردن پئشئراندئن
پوست چه رم
پوشال کوله ش
پول دئراڤ
پووک  پاق
پیتاو پئتاو
پیر کال
پیرارسال پئرارئ
پیراهن کئراس
پیش آمد - اتفاق - حادثه پئشهات
پیش پریروز به طئر پئرئ
پیش پیرارسال به طئر پئرارئ
پیشانی هه نی
تا آن موقع تئنگا
تاریخ دیرووک
تاریک طاری
تب قئزئرمه
تب خال تووخه ل
تحمل کردن ده یاق داگئرطئن
تخته سنگ له په ر
تخم هئک
تخم مرغ هئکئ مئرئشک
ترازو یاکیک
ترش کردن گه هووس
تشنه تی
تعهد بویند
تکان دادن لئواندئن
تکه تکه قوله قوله
تکه کردن تنه درختان قوله کئرئن
تلخ طال
تمشک دوری
تندرو - سریع قووچاغ
تنگ طه نگ
تنور طه ندوور
ته دیگ قئرمه
تهوع له هه و داهین
تو طه 
تو فکر رفتن فئکری بوون
توخالی وه طال
توده غله پاک شده راژان
توله سگ کووچی
تیز طویژ
جا ده ر
جا شوون
جابجا شدن محسوس خه رئجین
جاری زن جای
جایی مخصوص دوشیدن گوسفندان بیری
جدا کردن ژئ کئرئن
جزغاله کئزئک
جزغاله شدن کئزئرین
جشن جه ژن
جغد باقووش
جفت جویت
جگر که ز
جگر که زه پئشئک
جمع کردن به ره ف کئرئن
جنبش زیلان
جنوب باشوور
جو جه
جوال قه نار
جوال دوز شووژئن
جوان جایل
جوانه پئندئق
جوانه نئپئک
جوانه نازک په ژال
جوجه چئله
جوراب کورئک
جوراب کورر
جوراب پشمی ضخیم بوجولی
جوشاندن که لاندئن
جیغ قیژ
چائیدن قانگ
چاغو بیچاغ
چاق قو نه ر
چاله چوقور
چانه چه ن
چاه چال
چرا چئما
چرک قئلئر
چروک قئنجیل
چسپاندن نووسئکاندئن
چسپک گئرنووگ
چسپک نووسه ک
چشم چاڤ 
چشم بادامی چاڤ پئستئک
چشم درد چاڤ ایشک
چشمه چاڤی
چشمه کانی
چشمه زندگانی ژیکان
چکیدن چئلپین
چمباتمه زدن چوستئک داهین
چمن زار ئووله نگ
چهار نعل چار په شنه
چوب  شوڤ
چوب مخصوص تنور که بسیار سیاه است که ساگی
چوب نازک - ترکه شووش
چوپان شئوان
چیز توشت
حالا نئکا
حالت حمله به خود گرفتن پیژ کئرئن
حرص خوردن گیژگیژ
حرکت دادن گهواره ای شکل - تکان دادن هئجاندئن
حل کن بئهه لین
حلب 17 کیلویی پووت
حنجره قاقئرچیک
حیله - کلک فئند
حیوان ده وار
خار  تیکان
خاطر خواه شدن دئل بئژیان
خاک خاللئ
خاله خالتی
خاموش خه وا 
خاموش کردن خه وا کئرئن
خدا خادئ
خر که ر
خر نر که رئ نئر
خرابه خووپان
خربزه کال
خرد شدن استخوان هئرئژین
خرده فروشی چئلکه
خروس دیک
خشتگ ناروان
خشک هئشک
خفاش شا په رووک
خمیر هه ویر
خندیدن که نین
خنک هینئک
خواب خه و
خواب دیدن خه وئن
خوابیدن را که تئن
خواندن خاندئن
خواهر خانگ
خواهر خوشک 
خواهر خوانده  باجئ
خواهر شوهر - خواهر خانم بالدووز
خوب باش
خوب رئند
خوردن مخصوص پرندگان چینه کئرئن
خورشید طاڤ
خوش اخلاق ساویز
خوک وحشی خنزیر
خوک وحشی ماده ماکه رچین
خوک وحشی نر قاوان
خیال - رویا طئنئ
خیلی ریز هوورئک 
داخل ئووته 
داخل ئوورته
دادن داهین 
دارکوب دارکوت
دارکوب - هدهد - شانه به سر هووپ هووپ
دام داف
داماد زاوا
دامنه کوه داوین
دانا زانا
دانستن - دانایی زانین
دایره - دف ده ره
دایه دایان
دایی خال
دباغی کردن گوروون
دختر قیز
دختر که چئک 
در ده ر
درازا دئریژ
درازا دئریژطئ
درخت دار
درخت عرعر طاوی
درخشان روناک
درد ژان
درد گرفتن ئیشیان
درز چاک
درز طیش
درست- صحیح - مستقیم - راست دویز
درست کردن چئ کئرئن
دره زاو
درو کردن بیچئن
دروغ ده ره و
دست له پ
دست مئسط
دست بالا زدن - عجله کردن ده سطئ پئ کرئن
دستکش له پئک
دسته ( هر چیزی) مثل چاقو ... بئسطئ
دم دووچ
دم جنبانک سه یسه دووک
دماغ - بینی بیڤئل
دنبه به ز
دنیا دئنئ
دهان فه ک
دهل دوول
دو قلو جئوئ
دواندن وه زاندئن
دوباره دئسا
دوباره ژه نیا
دوده طه نئ
دوست - رفیق هه وال
دوست خانوادگی کئریڤ
دوش مئلان
دوشیدن دویطئن
دوغ ده و
دویدن وه زین
دیدن دیهین
دیروز دوهوونئ
دیشب شه ڤئچوو
دیگ بورووش
دیگر دئنئ
ذرت جووگان
ذرت بو داده بئژئره ک
ران هئت
راندن ئاجووطئن
راه آبی در رودخانه راشین
رساندن راگیاندئن
رساندن گیاندئن
رسیدن گیشطئن
رقص گروهی دیلان
رقصیدن لیسطئن
رقیق روئین
رنگین کمان بووکئ باران
رنگین کمان دابئسقئ 
رنگین کمان دووبئسقئ
رها کردن به رداهین
رو به بالا رفتن هه واله
رو به پائین رفتن که له پا
رو به عقب بوشووندا
رو به عقب طه ره پاش
روباه رئوی
روبرو قارشی
رودخانه چه یلاغ
رودخانه سئمار
روده رئوی
روز روژ
روز روو
روستا که له
روستا  گووند
روستایی که له گی
روسری که ڤئن
روشن ئیشئق
روشن روژی

نظرات() 
cialis e viagra differenze
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:45 ب.ظ

I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to check out the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now ;)
http://old-2014.rsu.edu.ru
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:48 ب.ظ
スーパーコピー,ブランド,ルイヴィトン,ロレックス
https://led-displays.ru/valuta
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:48 ب.ظ
シャネルバッグコピー(N級品)通販優良専門店!
http://www.mindywenderfitness.com/im-26-pregnant/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:48 ب.ظ
人気ブランドスーパーコピー 服販売優良店
https://e-concierge.de/team/andre-seyer/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:47 ب.ظ
オメガスーパーコピーN級品偽物、本物品質時計オメガ時計コピー海外激安通販専門店
https://wcpastl.com/calendar/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:47 ب.ظ
シャネルスーパーコピー、2018新作シャネルバッグ財布コピーブランド偽物激安通販
Kathaleen
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:50 ب.ظ
I like the valuable info you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite certain I will learn many new stuff right here!

Good luck for the next!
foot pain heel
یکشنبه 18 تیر 1396 02:29 ق.ظ
Hello, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer, might check this?

IE nonetheless is the market chief and a huge portion of other
people will leave out your fantastic writing due to this problem.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:34 ق.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to assist with
Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
gains. If you know of any please share. Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :